Lignin Modification Leads to Increased Nodule Numbers in Alfalfa

Lignin Modification Leads to Increased Nodule Numbers in Alfalfa

Date: March 2014
Creator: Gallego-Giraldo, Lina; Bhattarai, Kishor; Pislariu, Catalina I.; Nakashima, Jin; Jikumaru, Yusuke; Kamiya, Yūji et al.
Description: Article on lignin modification leading to increased nodule numbers in alfalfa.
Contributing Partner: UNT College of Arts and Sciences
Characterization of an Isoflavonoid-Specific Prenyltransferase from Lupinus albus

Characterization of an Isoflavonoid-Specific Prenyltransferase from Lupinus albus

Date: May 2012
Creator: Shen, Guoan; Huhman, David; Lei, Zhentian; Snyder, John; Sumner, Lloyd W. & Dixon, R. A.
Description: Article on the characterization of an isoflavonoid-specific prenyltransferase from Lupinus albus.
Contributing Partner: UNT College of Arts and Sciences
Functional Characterization of Proanthocyanidin Pathway Enzymes from Tea and Their Application for Metabolic Engineering

Functional Characterization of Proanthocyanidin Pathway Enzymes from Tea and Their Application for Metabolic Engineering

Date: March 2013
Creator: Pang, Yongzhen; Abeysinghe, I. Sarath B.; He, Ji; He, Xian-Zhi; Huhman, David; Mewan, K. Mudith et al.
Description: Article on the functional characterization of proanthocyanidin pathway enzymes from tea and their application for metabolic engineering.
Contributing Partner: UNT College of Arts and Sciences
Coexistence but Independent Biosynthesis of Catechyl and Guaiacyl/Syringyl Lignin Polymers in Seed Coats

Coexistence but Independent Biosynthesis of Catechyl and Guaiacyl/Syringyl Lignin Polymers in Seed Coats

Date: July 2013
Creator: Tobimatsu, Yuki; Chen, Fang; Nakashima, Jin; Escamilla-Treviño, Luis; Jackson, Lisa A.; Dixon, R. A. et al.
Description: Article on the coexistence but independent biosynthesis of catechyl and guaiacyl/syringyl lignin polymers in seed coats.
Contributing Partner: UNT College of Arts and Sciences
MATE2 Mediates Vacuolar Sequestration of Flavonoid Glycosides and Glycoside Malonates in Medicago truncatula

MATE2 Mediates Vacuolar Sequestration of Flavonoid Glycosides and Glycoside Malonates in Medicago truncatula

Date: April 2011
Creator: Zhao, Jian; Huhman, David; Shadle, Gail L.; He, Xian-Zhi; Sumner, Lloyd W.; Tang, Yuhong et al.
Description: Article on MATE2 mediating vacuolar sequestration of flavonoid glycosides and glycoside malonates in Medicago truncatula.
Contributing Partner: UNT College of Arts and Sciences
A Genomics Approach to Deciphering Lignin Biosynthesis in Switchgrass

A Genomics Approach to Deciphering Lignin Biosynthesis in Switchgrass

Date: November 2013
Creator: Shen, Hui; Mazarei, Mitra; Hisano, Hiroshi; Escamilla-Treviño, Luis; Fu, Chunxiang; Pu, Yunqiao et al.
Description: Article on a genomics approach to deciphering lignin biosynthesis in switchgrass.
Contributing Partner: UNT College of Arts and Sciences